Problem21524--最大最小公倍数

21524: 最大最小公倍数

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Submit

Description

已知一个正整数N,问从1~N中任选出三个数,他们的最小公倍数最大可以为多少。

Input

输入一个正整数N。

Output

输出一个整数,表示你找到的最小公倍数。

Sample Input Copy

9
2

Sample Output Copy

504
2

HINT

1 <= N <= 106

Source/Category